077-596658

บุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

 นายสุบรรณ์  รักษ์ทอง

เกษตรจังหวัดชุมพร

เกษตรอำเภอ

 

 

ว่าง

 

 

 นางสาวณัทฐิมา สุขเสวียด
เกษตรอำเภอปะทิว
นางสาวอ่อนศรี บรรคุเนิน
เกษตรอำเภอท่าแซะ
นางพัฒนา นนทแก้ว
เกษตรอำเภอเมืองชุมพร
นางเพียงฤดี สุขแก้ว
เกษตรอำเภอสวี
นางณัฐกาญจน์ ศรีวะรมย์
เกษตรอำเภอหลังสวน
นางสาวศิวพร ปิ่นแก้ว
เกษตรอำเภอทุ่งตะโก
นายสุทธิศักดิ์ ด่านสวัสดิ์
เกษตรอำเภอพะโต๊ะ
นายบุญส่ง บุญคอย
เกษตรอำเภอละแม