077-596658

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายสังคม ชุมสุข

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

  • ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
  • ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
  • ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
  • สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
  • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
  • ประสานและดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

     

นางสาวพรรณวดี อรุณทัต

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวหทัยรัตน์ สินสวัสดิ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวมัณฑนา  ไทยละออง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายภูริพงษ์  จันทร์นาม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาววรุณพันธ์  บัวสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ