077-596658

กลุ่มอารักขาพืช

นายประสงค์ บุญเจริญ

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

  • ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยในจังหวัดและดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช
  • สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช
  • ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและเกษตรกร
  • ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ย
  • ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยในจังหวัด

นางสาวน้ำฝน ลือขจร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวอรกมล ฤคดี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวชฎารัตน์ พรหมศิลา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 นายภานุพงศ์  ชลชลา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ