077-596658

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางภิรมย์รัตน์ ชูช่วย

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

  • ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
    ผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด และบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด
  • พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และข้อมูลมือสองอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่
    ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ
  • ศึกษา พัฒนาวิธีการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงกระบวนการทำงานในพื้นที่ พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน
  • สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ
  • ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเกษตรจังหวัด

นางสาววอัมพวรรณ มณีโชติ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาววรรณนิภา วีระวงศ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวจิรวรรณ นาคจันทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาววิภารัตน์ เพชรคีรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ