077-596658

คลังข้อมูล

     

     จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ทั้งสิ้น 3,756,250 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2,249,980 ไร่ ซึ่งคิดเป็น 59.90% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยในปี 2566 มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรมากถึง 88,478 ครัวเรือน อาชีพเกษตรจึงเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดชุมพร

     

 

     โดยภาคเกษตรกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจภายในจังหวัด และมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดชุมพรมีพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญมากมาย ได้แก่ ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน มังคุด และกาแฟ