077-596658

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพัฒรา บุญรอด

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  • ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

  • บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน

นางคนึงนิจ มาช่วย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอุธารา เถาเล็ก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางศิริพร คงชาตรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอรอุมา เทศรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอรสา บุญธรรมรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสุณีย์ บุญเทศ

พนักงานสถานที่

นางสาวจีราพร ใยฤทธิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสมชาย ยังจีน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสมชาย เกลี้ยงประดิษฐ์

พนักงานขับรถ

 

 
 
 
 
 
 
 
พนักงานขับรถ