077-596658

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางสาวฉัตติญา พรหมปองสุข 

 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

  • ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
  • ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
  • ดำเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต และการให้บริการทางการเกษตร
  • ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร
  • ประสานและดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ
  • สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
  • ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในจังหวัด

นางพจณีย์  ริยาพันธ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาววนิดา  ชุมคง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายเทวินทร์ พุทธวันท์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวศศิภา เทียนคำ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ