ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน

จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อรื้อถอน จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ