📣📣 ขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน


🟢 ตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 ตามชนิดพืชและพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการวางแผน พัฒนาภาคการเกษตร รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการของภาครัฐสามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

📌 แอปพลิเคชัน FARMBOOK

📌 เว็บไซต์ e-Form

📌 สำนักงานเกษตรอำเภอ

📌 ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช