จังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมงานมหกรม “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทย ของดีเมืองชุมพร”


นายโชตินรินทร์  เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการจัดให้พืชกระท่อมเป็นพืชที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นยาเสพติดมานานกว่า 70 ปี ทำให้มีผลกระทบต่อวงกว้าง โดยเฉพาะการไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายยาเสพติดของสหประชาชาติ แต่ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

                     ประเทศไทยได้ปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูก ครอบครอง ซื้อ ขาย และบริโภคพืชกระท่อมได้อย่างเสรี แต่ยังมีข้อห้ามในการนำไปผสมกับยาเสพติดชนิดอื่น เช่น สารเสพติดชนิด 4×100 และห้ามจำหน่ายให้แก่เยาวชน สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมทั้ง ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

                       พืชกระท่อม เป็นพืชที่ต้องการแสงรำไร จึงมีความเหมาะสมในการปลูกแซมในสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ โดยสารที่สำคัญที่พบในใบกระท่อมเป็นหลัก คือ ไมทราไจนีน และเซเว่นไฮดรอกซี่-ไมทราไจนีน ซึ่งเป็นกลุ่มสารที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะพืชกระท่อม สายพันธุ์ก้านแดง ที่มีปริมาณสารไมทราไจนีนในใบมากที่สุดทำให้เป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งในจังหวัดชุมพรเองมีเกษตรกรปลูกพืชกระท่อม 3,921 ราย โดยเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชกระท่อม สายพันธุ์ก้านแดงมากถึง
ร้อยละ 95.87 คิดเป็นพื้นที่ปลูกประมาณ 3,943 ไร่

เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร และประชาสัมพันธ์พืชกระท่อม โดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดงชุมพร ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป จังหวัดชุมพรจึงได้ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานมหกรรม “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดี
เมืองชุมพร” ในระหว่างวันที่ 8 – 17 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ

 
– การจัดนิทรรศการทางวิชาการ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร สถาบันพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร วิสาหกิจชุมชนเขาการ้องชุมพร วิสาหกิจชุมชนกระท่อมตำบลบางหมาก บริษัท สยาม เฮิร์บ จำกัด เป็นต้น
– การประกวดต้นกระท่อมพันธุ์ดี ก้านแดงชุมพร โดยต้นกระท่อมที่จะส่งเข้าประกวด
จะต้องมีคุณสมบัติ คือ 1. เป็นต้นกระท่อมก้านแดงชุมพร ที่ขยายพันธุ์จากการเพาะเมล็ด 2. มีความสูงจากคอดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตร 3. ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดชุมพรเท่านั้น และ 4. ต้องสมัครด้วยตนเองพร้อมส่งต้นกระท่อมเข้าประกวดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2565 ในเวลาราชการ รวมทั้ง จำกัดการส่งต้นกระท่อมเข้าประกวด 1 ต้นต่อเกษตรกร 1 ราย และให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับมาด้วย
– การเสวนาทางวิชาการ ได้แก่ ทิศทางกระท่อมไทยในเวทีโลก, โกโก้ พืชแซมเสริมรายได้, มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าวชุมพร, นวัตกรรมน้ำมันปาล์มแดง ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ และราชาและราชินี แห่งเมืองชุมพร ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์เด่น ของดีเมืองชุมพร
 

และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ฉีดวัคซีนให้ครบ 3 เข็ม ท่านใดมีข้อสงสัย
หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร โทร 077-596658
–ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวในที่สุด—