ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA


สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงได้ และเผยแพร่ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกภารกิจ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทาง http://ethics.person.doae.go.th หัวข้อ “ดาวน์โหลด” และทาง http://www.person.doae.go.th/person2011/node/2945 หัวข้อ “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565″