ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมาขึ้นทะเบียน และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อแจ้งสถานภาพการประกอบการเกษตร ดังนี้

1. ให้เกษตรกรมาดำเนินขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน ดังนี้

– ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
– มันสำปะหลังโรรงาน สับปะรดโรงงาน และอ้อยโรงงาน
– ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และกาแฟ
– ไม้ผล ไม้ยืนต้น
– กัญชง กัญชา
– กระท่อม
– แมลงเศรษฐกิจ
– นาเกลือสมุทร
– พืชอื่นๆ

2. ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมายื่นแบบคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สถานที่นัดหมาย หรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่แปลงตั้งอยู่

3. สำหรับกรณีที่เป็นเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่าน Farmbook Application ได้ด้วยตนเองอีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับการขึ้นทะเบียน กัญชง กัญชา และกระท่อม มีเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้