ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน ได้ประกาศแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เป็นผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ สมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565
จำนวน 3 สาขา ดังนี้

1. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ได้แก่ นายอเนก สีเขียวสด บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ที่ 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่าทอง จังหวัดอ่างทอง

2. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

3. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายสุพจน์ สิงโตศรี บ้านเลขที่ 95/1 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี