การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรให้มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม

เกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถส่งข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลบุคคลเสนอเข้ารับการสรรหา ได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ศาลากลางชั้น 3 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565