ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานเด่นสู่สาธารณชน

คณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดชุมพร ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ปรากฎผลดังนี้

            1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

            2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพหาดสำราญสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

            3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำส้มจี๊ด หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

            4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

                4.1 วิสาหกิจชุมชนกปลูกปาล์มน้ำมันบ้านดอนปลักหมู หมู่ที่ 9 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

                4.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนคุณภาพบ้านบางกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร