ผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรางวัล จำนวน 13 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น จำนวน 4 รางวัล

2. รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี จำนวน 4 รางวัล

3. รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จำนวน 4 รางวัล

4. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 รางวัล