นิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)


บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กำหนดจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ 3 – 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะในระดับสากล ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงเทคนิค กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ และมีเป้าหมายเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะในภูมิภาคอาเซียน เกิดการพัฒนาศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน