วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ 1 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีทางศาสนา และอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมกล่าวให้โอวาท มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และประดับชั้นยศให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร ได้ใช้กำลังพลสมาชิก อส. สนับสนุนดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ทั้งการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ทำให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ว่าสามารถตอบสนองภารกิจให้ความช่วยเหลือสังคมและประชาชนได้ในทุกด้าน