เกษตรชุมพรติดตามนิเทศงาน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอ

เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปในทางเดียวกัน รวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จลุล่วงทันตามกำหนดระยะเวลา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรต่อไป