จังหวัดชุมพรผลักดันกาแฟโรบัสตา ด้วยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ


           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ และเปิดศูนย์การเรียนรู้เพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟโรบัสตา ตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟโรบัสตา จังหวัดชุมพร ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิถีพอเพียงเกษตรอินทรีย์ ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีเกษตรจังหวัดชุมพร นายอำเภอท่าแซะ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชุมพร และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอท่าแซะเข้าร่วมกิจกรรม

        จังหวัดชุมพรได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 โดยโครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟโรบัสตา ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 3,775,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวการเพิ่มมูลค่ากาแฟให้วิสาหกิจชุมชน

ดำเนินการในวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนวรรณะเกษตร ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิถีพอเพียงเกษตรอินทรีย์ ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ และวิสาหกิจชุมชนกาแฟพวงแก้ว ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร