จังหวัดชุมพร เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรอำเภอพะโต๊ะ


วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางปวีณ์ริศา เกิดสม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2665 โดยมีสิบเอกนิรัช โอบอ้อม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอพะโต๊ะ กล่าวต้อนรับ นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีกกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 218 ราย

กิจกรรมหลักในงาน คือ การให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการของคลินิกต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี และภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการอย่างครบวงจร รวมทั้งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตรได้ รวม 17 คลินิก และมีการจัดนิทรรศการความรู้เรื่องพืชกระท่อมจากหมาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 1 บูธ ทั้งนี้ มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่ จำนวน 5 กลุ่ม