ขอเชิญร่วมประกวด “กระท่อมพันธุ์ดี ก้านแดงชุมพร”


ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในจังหวัดชุมพร ส่งต้นกระท่อมพันธุ์ดีก้านแดงชุมพร เข้าประกวด ในงาน มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “กระท่อมไทย ของดีเมืองชุมพร” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8-17 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดยมีรายละเอียดการส่งประกวด ดังนี้

  1. ต้นกระท่อมพันธุ์ก้านแดงชุมพร ขยายพันธุ์จากการเพาะเมล็ด ขนาดความสูงจากผิววัสดุปลูก 50 – 70 เซนติเมตร
  2. ต้องเป็นเกษตรกรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชุมพร โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการส่งต้นกระท่อมเข้าประกวด และรับรางวัล หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ
  3. จำกัดการส่งต้นกระท่อมเข้าประกวด 1 ต้น ต่อเกษตรกร 1 ราย
  4. สมัครด้วยตนเอง พร้อมส่งต้นกระท่อมเข้าประกวดได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2565 ภายในเวลาราชการ
  5. ต้นกระท่อมทุกต้นที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน และจะนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชุมพร ต่อไป