เกษตรชุมพร จัดงานวันถ่ายเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)


วันที่ 5 เมษายน 2565 นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. สวนบ้านชมพลอย ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตด้านการเกษตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุ่งตะโก เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรและสำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรกร ร่วมงานทั้งสิ้น 300 คน

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสถานีเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้จำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 นาข้าวไร่ โดยเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กลุ่มผลิตข้าว สถานีที่ 2 แหนแดงพืชมหัศจรรย์ ลดต้นทุน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร สถานีที่ 3 ศาสตร์พระราชากับการมีสุขภาพดี โดยนางรัชนี จุลใส ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. และสถานีที่ 4 ฝ่าภัยแล้งเพิ่มความชื้นดินด้วย “ไบโอชาร์” โดยสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมออกร้านและการจัดนิทรรศการ เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรของบริษัทเอกชน และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ