ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565


ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต ทั้งนี้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพะราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร มีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

  1. นายวีรวัฒน์ จีรวงส์ เกษตรกรตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาอาชีพทำสวน
  2. นางจิระวรรณ ยืนนาน เกษตรกรตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม