การประกวดสุดยอดกาแฟไทย

ตามที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ จัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทย โครงการสุดยอดกาแฟไทย 2565 ได้กำหนดให้มีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการตัดสินการประกวด