ประกวดราคาซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรสู่ตลาดสากล

จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรสู่ตลาดสากล  รายละเอียดตามเอกสาร