ผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเนื้อทุเรียน (ตรวจก่อนตัด) จังหวัดชุมพร ปี 2567 วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเนื้อทุเรียน (ตรวจก่อนตัด) จังหวัดชุมพร ปี 2567 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 11 มิถุนายน 2567